Skip links

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Toepassingsgebied

1.1 De huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte en van elke overeenkomst met betrekking tot diensten verricht door METAALCONSTRUCTIE – CONSTRUCTION METALLIQUE (MCM) bvba (hierna ‘de opdrachtnemer’) voor rekening van een medecontractant (hierna ‘de opdrachtgever’), en vervangen alle vroegere algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen (“bijzondere voorwaarden”).

1.2 De opdrachtgever kan in geen geval zijn eigen algemene voorwaarden inroepen ten overstaan van de opdrachtnemer.

1.3 De nietigheid van één of meer clausules in deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Artikel 2 – Prijzen

 1. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
 2. De prijsvermeldingen in onze offertes zijn vastgelegd op basis van de huidige economische voorwaarden en zijn daarom slechts geldig voor een periode van één maand. Nadien kunnen de prijzen worden herzien in geval van wijziging van  verzekeringskosten, vervoerskosten, sociale lasten, lonen, belastingen en taksen van welke aard ook en/of enige andere prijsbepalende factor.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lier op onze KBC-bankrekening IBAN BE15 4021 0470 5130 en dit uiterlijk de 30ste dag na factuurdatum.
 2. Ingeval van niet-betaling op de gestelde vervaldag wordt vanaf de daarop volgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12 % op jaarbasis aangerekend.
 3. Bij toepassing van art. 1139 B.W. wordt de debiteur van rechtswege en zonder verdere aanmaning in gebreke gesteld door het enkel verschijnen van de vervaltijd.
 4. Bij niet-betaling binnen de acht dagen na het versturen van een herinneringsbrief is de debiteur een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van het factuurbedrag met een minimum van € 25, onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en de overeenkomstig art. 3.2 van de algemene betalingsvoorwaarden verschuldigde verwijl-interest. 
 5. Er wordt een voorschot van 30% van de totaalprijs gefactureerd alvorens de werken worden aangevat. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ingeval de overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd is de opdrachtnemer gerechtigd op een schadevergoeding van 10% op het offertebedrag.
 2. Ingeval de overeenkomst reeds gedeeltelijk door de opdrachtnemer werd uitgevoerd op het ogenblik dat deze door toedoen van de opdrachtgever niet verder kan worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer gerechtigd op een schadevergoeding naar verhouding van de reeds uitgevoerde werken, met een minimum van 25% op het offertebedrag.
 3. Overmacht, waaronder onder meer stakingen, lock-outs, overstromingen, branden, vervoersproblemen, economische of andere problemen en iedere andere omstandigheid die de opdrachtnemer op het moment van het opstellen van de offerte niet redelijkerwijze kon voorzien, schorst van rechtswege de uitvoering van de overeenkomst en ontslaat de opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid.

Artikel 5 – Bijkomende kosten

 1. Indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid, zal de opdrachtnemer de bijkomende kosten hiervoor aan de opdrachtgever aanrekenen in regie. 
 2. De voorzieningen die overeenkomstig de offerte door de opdrachtgever dienen te worden getroffen, zijn volledig te zijner laste. Bijkomende kosten die de opdrachtnemer in dit verband dient te maken, zullen in regie aan de opdrachtgever worden aangerekend.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van foutief verstrekte informatie kan in geen geval worden verhaald op de opdrachtnemer.
 2. Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het niet, gedeeltelijk of gebrekkig treffen van de onder 5.2 bedoelde voorzieningen kan in geen geval worden verhaald op de opdrachtnemer.

Artikel 7 – Waarborgen

 1. De opdrachtnemer voorziet in een transport- en  burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) gedurende de duurtijd van de werken.
 2. Voor de BA-verzekering ‘uitbating’  is de dekking beperkt tot € 2.480.000 per schadegeval voor letselschade en € 2.480.000 per schadegeval voor zaakschade. Voor de BA-verzekering ‘na werken’ is de dekking beperkt tot € 2.480.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar voor letselschade en € 1.240.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar voor zaakschade. Voor schade door ontploffing, rook, vuur en water en milieuschade gelden dezelfde waarborgen. 

Artikel 8 – Materialen

 1. De in de offerte beschreven materialen kunnen, indien vereist voor een betere werking van de installatie, gewijzigd of vervangen worden door andere materialen en toepassingen voorzover hieromtrent overeenstemming wordt bereikt met de opdrachtgever.
 2. Alle niet in de offerte opgenomen doch gebruikte materialen en/of uitgevoerde diensten en werken, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zijn ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. Iedere offerte of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgische recht.
 2. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.