Skip links

Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0472.654.670 (hierna: “METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe wij jouw Persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken.

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze Privacy Policy is van toepassing op elke verwerking van Persoonsgegevens door METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE, onder meer via de website mcm.be (hierna: “de Website”), alsook door élke contactname met METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE en door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 • METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn de volgende :

 • Bij het plaatsen van een bestelling: Naam, voornaam, contactgegevens (leverings-en eventueel facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer), eventueel aanspreking;
 • Indien u daarnaast een profiel aanmaakt: uw wachtwoord;
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: naam en e-mailadres;
 • Indien u ons contacteert met een vraag of klacht via het contactformulier: naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en de persoonsgegevens die u zelf bijkomend meedeelt in uw bericht;
 • Indien u ons per mail of telefoon contacteert: de persoonsgegevens die u zelf meedeelt;
 • Bij het surfen naar de website: cookies (cfr. artikel 8).

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de diensten van METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE en de Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;
 • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
 • Het beantwoorden van uw klachten en vragen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer u de verwerking weigert.

3.2.      Direct marketing:

Wij zullen uw Persoonsgegevens eveneens gebruiken voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

In dat geval kan METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE uw Persoonsgegevens gebruiken voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm en het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE, haar producten en/of diensten.Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw Peroonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE
uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de Persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE
.

Artikel 5 – Uw Rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage: U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@boostcompany.be, per post naar METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE
bvba, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de login en code uw computer te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en  identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 • Teneinde uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw Persoonsgegevens aan onze werknemers.
 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Niet-functionele cookies

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
Google AnalyticsGoogleStatistieken en gebeurtenis trackingMaximum 30 dagen
Goolge AdsGoogleRemarketing TagMaximum 30 dagen
Facebook PixelFacebookSurfgedragMaximum 30 dagen

 

 Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen:

Google Analytics cookies

8.4.      Jouw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@boostcompany.be per post naar METAALCONSTRUCTIE-CONSTRUCTION METALIQUE, 2500 Lier, Industriestraat 2, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/